Bariery i możliwości w korzystaniu z danych medycznych

Jak innowacyjne koncepcje pojawiają się w procesie Design Thinking?
Zakres: Badania jakościowe, analizy rynku i interesariuszy, mapowanie systemów, warsztaty Design Thinking
Branża: Opieka zdrowotna
Czas trwania: 6 tygodni

Podsumowanie

Wyzwanie
  • Struktura i niska jakość danych medycznych utrudniają optymalną opiekę nad pacjentem i realizację projektów badawczych.
  • Konieczne jest zidentyfikowanie barier i możliwości oraz współpraca ze środowiskiem medycznym w celu opracowania koncepcji niezbędnych zmian.
Działania
  • Wywiady z lekarzami, kierownikami placówek medycznych, badaczami.
  • Analiza najlepszych praktyk, działań systemowych i legislacyjnych.
  • Stworzenie mapy kluczowych szans i barier, profili Medical Personas.
  • Dwudniowe warsztaty współtworzenia Design Thinking z ekspertami medycznymi wraz z ich podsumowaniem.
Rezultaty
  • Silne zaangażowanie wybitnych przedstawicieli środowiska medycznego.
  • Inspirująca wizja przyszłości w 2033 roku.
  • Ponad 50 wspólnie stworzonych i uszeregowanych pomysłów.
  • 10 koncepcji "Quick Wins" do wdrożenia w placówkach medycznych, a także zalecenia "Big Wins" dotyczące zmian systemowych.

Opis usługi

Podejście i proces Design Thinking umożliwiają zrozumienie problemów i potrzeb kluczowych interesariuszy, a także tworzenie wyzwań projektowych, w ramach których interdyscyplinarne zespoły wspólnie generują pomysły na rozwiązania. Następnie opracowują koncepcje inicjatyw o największym potencjale i optymalizują je z wykorzystaniem wiedzy rynkowej.

Nasz klient

EIT Health był naszym partnerem, siecią wiodących innowatorów w dziedzinie zdrowia, obejmującą około 130 partnerów i wspieraną przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.
Skupia ona kluczowe podmioty opieki zdrowotnej z całej Europy w celu wspierania innowacji na styku nauki, edukacji i biznesu, z korzyścią dla obywateli.

Kluczowe działania

Przeprowadziliśmy 15 pogłębionych wywiadów z przedstawicielami branży medycznej oraz przeanalizowaliśmy działania i plany zmian w systemie opieki zdrowotnej.

W rezultacie stworzyliśmy kompleksową mapę barier i możliwości oraz opracowaliśmy spostrzeżenia dotyczące „Quick Wins” i „Big Wins”.

Ponadto przygotowaliśmy profile osobowe dla trzech kluczowych interesariuszy medycznych: lekarzy, kierowników placówek i naukowców, biorąc pod uwagę ich kluczowe wyzwania.

Następnie, zgodnie z metodologią Design Thinking, przeprowadziliśmy dwudniowe warsztaty z 18 wybitnymi ekspertami medycznymi.

Wspólnie stworzyliśmy wizję przyszłości oraz wygenerowaliśmy pomysły i zalecenia dotyczące konkretnych działań na poziomie placówek medycznych i zmian systemowych.

Wyzwanie

W Polsce lekarze mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości, dobrze ustrukturyzowanych danych medycznych pacjentów zgromadzonych w różnych systemach informatycznych w wielu placówkach.

W rezultacie wdrożenie optymalnej ścieżki leczenia staje się trudne i czasochłonne.

Ponadto, wybitni badacze medyczni nie mają odpowiedniego dostępu do obszernych baz danych, co utrudnia skuteczną realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Na tę sytuację składają się różne czynniki, takie jak bariery prawne, informatyczne, zwyczajowe, merytoryczne i edukacyjne. Projekt polegał na zmapowaniu tych barier i zidentyfikowaniu możliwości ich przezwyciężenia.

Nasze cele

Naszym zadaniem było opracowanie mapy barier i możliwości, a następnie wspólne opracowanie jej z wybitnymi przedstawicielami środowiska medycznego:

1. Pomysły na ” Quick Wins” w zarządzaniu danymi medycznymi do bezpośredniego wdrożenia w placówkach medycznych;

2. Kierunkowych rekomendacji „Big Wins” dla przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Efekty

Mapa barier i możliwości obejmowała 6 kluczowych obszarów i zawierała ponad 80 inspiracji dla ” Quick & Big Wins”.

Uzupełnione profile 3 interesariuszy medycznych uchwyciły ich kluczowe kwestie, potrzeby i wyzwania zawodowe.

Podczas współtworzonych warsztatów wygenerowano ponad 50 pomysłów i 10 wybranych koncepcji ” Quick Wins” i rekomendacji dla „Big Wins” w zmianach systemowych.

Uczestnicy przedstawili sugestie dotyczące dalszych działań w kolejnych warsztatach i wyrazili chęć zaangażowania.

Otrzymaliśmy również bardzo pozytywne opinie na temat zastosowanego procesu i jego wyników.

Wyniki naszej wspólnej pracy zostały udokumentowane w 35-stronicowym podsumowaniu wraz z zaleceniami dotyczącymi kolejnych kroków.

Korzyści dla klienta

Stworzona mapa barier i możliwości zapewniła kompleksowy przegląd wyzwań, które należy pokonać, aby poprawić jakość procesów medycznych i podjąć zaawansowane projekty badawcze.

Nasz klient i partnerzy strategiczni uzyskali silne wsparcie i zaangażowanie ze strony społeczności medycznej, w tym wybitnych przedstawicieli wiodących instytucji medycznych i badawczych.

Wypracowane przez nich koncepcje stanowią podstawę do dalszych wspólnych prac, które będą koncentrować się na rekomendacjach dotyczących niezbędnych zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii medycznych.

Zespół Innovatiki wykazał się doskonałym zastosowaniem inspirującego podejścia Design Thinking. Eksperci medyczni wykazali się ogromnym zaangażowaniem w tworzeniu wartościowych pomysłów i rekomendowaniu zmian systemowych. Zdecydowanie polecam.

Jakub Chwiecko
 | CEO EIT Health Innostars Poland

Podsumowanie

Od 18 lat z powodzeniem wykorzystujemy metodologię Design Thinking, angażując i inspirując interdyscyplinarne zespoły w warsztatowy proces współtworzenia innowacji.

Szczególnie trudne problemy systemowe wymagają kompleksowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty rynkowe, jak i analityczne, przy jednoczesnym nacisku na kreatywność i zaangażowanie kluczowych interesariuszy.

Jasna identyfikacja barier, możliwości i potrzeb odbiorców rynkowych pozwala nam określić najważniejsze wyzwania do pokonania.

Dzięki współpracy zespołowej generujemy liczne pomysły i koncepcje, a następnie wybieramy te o największym potencjale rozwoju do dalszej walidacji rynkowej.

Na tej podstawie przedstawiamy rekomendacje dla interesariuszy i decydentów instytucjonalnych.

W takich projektach kluczowe jest ustanowienie motywującej misji i przyszłej wizji wśród uczestników, która integruje ich wokół wspólnych celów i kieruje dalszymi działaniami.

Zróbmy razem coś wspaniałego

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby i to, jak możemy je zaspokoić
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Consent
Jerzy Kurgan
Managing Director