Polityka prywatności

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Klientów, Współpracowników i użytkowników stron internetowych (zwanych dalej „Użytkownikami” oraz wymogów wynikających z przepisów prawa, INNOVATIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (zwana dalej „INNOVATIKA”), publikuje niniejszą Politykę Ochrony Prywatności (dalej „Polityka”), w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane w tym zwłaszcza dane osobowe – (dalej „Dane”) przekazane przez Użytkowników są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane i usuwane.

I. Informacje ogólne

INNOVATIKA przywiązuje najwyższą wagę do ochrony Danych Użytkowników i postępowania z nimi zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 Maja 2018 r. O Ochronie Danych Osobowych – Dz. Ust. Nr 1000 z 2018 roku (dalej „Ustawa”). Naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom kontroli nad przetwarzaniem przez INNOVATIKA Danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających efektywnie realizować przysługujące Użytkownikom prawa.

Wyrażenie zgody na Politykę

Korzystanie z Usług i Serwisów INNOVATIKA oznacza zgodę na warunki określone w Polityce. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek zapisem Polityki, prosimy o nie przesyłanie w żadnej formie do INNOVATIKA jakichkolwiek informacji ani Danych o charakterze danych osobowych w rozumieniu RODO i Ustawy.

Podczas rejestracji w Serwisach zbierane są Dane niezbędne do udostępnienia Usług w danym Serwisie. Podanie ww. Danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

Dane ujawniane są wyłącznie pracownikom INNOVATIKA zarządzającym Usługami w Serwisie, którzy otrzymali pisemne upoważnienie od Administratora Danych Osobowych do przetwarzania Danych Użytkowników Serwisu. Dane nie są ujawniane ani przekazywane żadnym osobom trzecim.

Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wykorzystanie Danych w innym celu niż wykonywanie Usługi jest możliwe tylko pod warunkiem wydania przez Użytkownika wyraźnej zgody na ich przetwarzanie w określonym celu.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest INNOVATIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa. W sprawach związanych z Danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych INNOVATIKA – iod@innovatika.com.

1. Dane telekomunikacyjne

Zgodnie z wymaganiami Prawa Telekomunikacyjnego oraz dla poprawy bezpieczeństwa Użytkowników Serwisów system rejestruje wejścia na stronę WWW. Rejestrowane są informacje o IP użytkownika, czasie aktywności w Serwisie oraz parametrach urządzenia końcowego Użytkownika. Dane te nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie są przekazywane innym podmiotom. 

2. Cele przetwarzania Danych

INNOVATIKA przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w następujący sposób:

 • Dostarczanie usług przez INNOVATIKA na podstawie zgody Użytkownika jako właściciela Danych, również drogą elektroniczną.
 • Kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług przez INNOVATIKA.
 • Kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi usług INNOVATIKA, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon.
 • Obsługa próśb przekazywanych bezpośrednio przez Użytkowników pracownikom INNOVATIKA oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem jej usług.
 • Windykacja należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Przechowywanie Danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie ich rozliczalności.
 • Wymagane przez przepisy prawa przetwarzanie Danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Zapobieganie nadużyciom i oszustwom.
 • Prowadzenie statystyk dla wewnętrznych potrzeb INNOVATIKA – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Dane statystyczne wynikające z przetwarzania Danych Użytkowników w powyższym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Wysyłanie ofert związanych ze świadczonymi przez INNOVATIKA usługami, w tym newsletterów, na podany przez Użytkownika adres e-mail na podstawie jego odrębnej zgody, która może wycofana w każdym czasie.
 • Archiwizacja celem potwierdzenia wykonania przez INNOVATIKA obowiązków wynikających z przepisów o ochronie Danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko INNOVATIKA. Podstawą przetwarzania Danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes INNOVATIKA jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników i klientów INNOVATIKA.
 • Przekazane przez Użytkowników Dane są przetwarzane wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będą przetwarzane w innych celach, chyba, że Użytkowników wyrazi na to odrębną, świadomą zgodę.

INNOVATIKA dbając o to by Dane Użytkowników przetwarzane były zgodnie z prawem oraz by pozostawały aktualne i prawidłowe, co pewien czas wysyła wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail przypominający o konieczności aktualizacji Danych.

3. Adresaci udostępnianych Danych

Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom zaangażowanym w realizację Usług i Serwisów INNOVATIKA. Dane udostępniamy jedynie stronom transakcji, zawartych z INNOVATIKA oraz podmiotom wspierającym świadczenie niezbędnych usług płatniczych, kredytowych, ubezpieczeniowych, prawniczych, konsultingowych lub audytorskich oraz wspomagających obsługę klientów INNOVATIKA, wspierających promocję ofert i współpracujących w ramach kampanii marketingowych.

4. Ograniczenia w przekazywaniu Danych poza obszar Unii Europejskiej

INNOVATIKA nie będzie przekazywać Danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

5. Profilowanie

INNOVATIKA nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania uzyskanych Danych, do realizacji swoich usług.

6. Okres przetwarzania Danych

Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres do 10 lat w celach określonych w punkcie: Cele przetwarzania Danych.

Po upływie ww. okresu Dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

7. Zabezpieczenia Danych

INNOVATIKA stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku Danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak:

 • system firewall,
 • systemy zabezpieczeń antywirusowych,
 • wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych, również na komputerach używanych przez pracowników INNOVATIKA.

8. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem Danych przez INNOVATIKA

 • Użytkownikowi zgodnie z RODO i Ustawą przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem Danych, takich jak:
 • Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Dane osobowe.
 • Prawo do dostępu i aktualizacji Danych – Użytkownik zawsze ma dostęp do przekazanych Danych osobowych i możliwość ich aktualizowania.
 • Prawo do usunięcia Danych – jeżeli Użytkownik wyrazi wolę by INNOVATIKA przestała przetwarzać przekazane Dane osobowe, natychmiast przetwarzanie zostanie zatrzymane.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.
 • Prawo do przeniesienia Danych (w szczególności historii transakcji), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody Użytkownika.

9. Czas realizacji praw Użytkowników

INNOVATIKA podejmuje działania by jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Użytkownika żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczące jego Danych. Odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od INNOVATIKA – np. o znamionach siły wyższej, które uniemożliwią dotrzymanie ww. terminu, INNOVATIKA poinformuje o tym i wyjaśni przyczyny opóźnienia. Jeżeli powstaną wątpliwości co do tożsamości Użytkownika zgłaszającego określone żądanie, przedstawiciel INNOVATIKA może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji i potwierdzenia jego tożsamości.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Kontakt oraz prawo wniesienia skargi

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania Danych przez INNOVATIKA należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@innovatika.com, lub pisemnie na adres: INNOVATIKA Sp. z o.o., ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez INNOVATIKA lub podjętymi działaniami, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Informacja o plikach cookies

Strony Serwisów INNOVATIKA korzystają z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stron www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ich Dostawca.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • optymalizacji wyświetlanych stron Serwisów;
 • określaniu preferencji Użytkownika i dopasowywaniu do nich Usług, np. poprzez zapamiętanie ustawień urządzenia Użytkownika;
 • personalizacji interfejsu Użytkownika;
 • utrzymania sesji w przypadku Użytkowników zalogowanych, przez co Użytkownik nie musi logować się na nowo na każdej z odwiedzanych stron naszych Serwisów;
 • zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych naszych Serwisów, co pozwala na tworzenie statystyk i wykonywanie analiz dla ulepszania ich funkcjonalności.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach danej Strony www.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Dostawcą podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Dostawca zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z danej funkcjonalności w ramach danej Strony www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone.

III. Uaktualnienia Polityki

Niniejsza wersja polityki prywatności INNOVATIKA obowiązuje od 01.09.2020.

Wszelkie uaktualnienia będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu ich publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.